Кредитування юридичних осіб, зокрема ОСББ

Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» здійснює цільове спрямування коштів, передбачених у державному бюджеті для пільгового кредитування юридичних осіб у тому числі об’єднань співвласниківбагатоквартирних будинків, для проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів житлово-комунального господарства та відповідно до «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пільгового кредитування юридичних осіб у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, для проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів житлово-комунального господарства», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. №599.

Документи, необхідні для отримання кредиту

Пакет документів, який надається для аналізу платоспроможності кандидата у позичальники та інших показників, що підтверджують можливість повернення кредиту (до відбору проектів комісією Мінрегіону):

а) для юридичних осіб:

 • заявка на отримання кредиту (Додаток № 1);
 • анкета позичальника (Додаток № 2);
 • техніко-економічне обґрунтування кредитного проекту (Додаток № 3);
 • техніко-економічний розрахунок окупності кредитного проекту (додаток № 4);
 • фінансові звіти/документи:
 • баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4) - за попередній рік, та за останні, перед подачею документів, звітні періоди поточного року,
  (Примітка:  підприємства, у яких за вказаний період фінансова звітність відсутня, надають її за час фактичного функціонування)
 • довідка про дебіторів та кредиторів (в т.ч. по вексельних зобов`язаннях виданих одержаних) - в розрізі основних контрагентів, сума по кожному з яких складає більше 10% від загальної суми дебіторської чи кредиторської заборгованості (Додаток № 5)
 • довідка про основні засоби (Додаток № 6)
  довідка щодо позабалансових зобов’язань (Додаток № 7).

Довідки надаються на останню звітну дату (фінансові документи) та на дату надання пакету документів (дозвільні, реєстраційні,витяги з реєстрів заборон, інші);

 • довідка щодо надходжень грошових коштів за останні 6 місяців (Додаток № 8)
 • довідки з банків (в разі наявності кредиту), у яких відкрито рахунки Позичальника, про розмір заборгованості за кредитними договорами, її характер (строкова, пролонгована, прострочена) та строки погашення відповідно до кредитного договору
 • довідки про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), виданих відповідними органами Державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового Державного соціального страхування
 • довідки про те, що Позичальник не визнаний у встановленому порядку банкрутом та стосовно нього не розпочато ліквідаційну процедуру
 • копії установчих документів
 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
 • копії паспорту керівника та головного бухгалтера
 • копія ліцензії, якщо діяльність позичальника підлягає ліцензуванню
 • документи щодо майна, яке пропонується передати у заставу (іпотеку), або документи стосовно іншого забезпечення за кредитним договором.

б) для об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

 • заявка на отримання кредиту (Додаток № 1)
 • анкета позичальника (Додаток № 2)
 • техніко-економічне обґрунтування кредитного проекту (Додаток № 3)
 • техніко-економічний розрахунок окупності кредитного проекту (Додаток № 4)
 • копії установчих документів Об’єднання
 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
 • копії паспорту голови правління та головного бухгалтера
 • баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3) - за попередній рік, та за останні, перед подачею документів, звітні періоди поточного року
  (Примітка:  підприємства, у яких за вказаний період фінансова звітність відсутня, надають її за час фактичного функціонування)
 • довідка про дебіторів та кредиторів (в т.ч. по вексельних зобов`язаннях виданих одержаних) - в розрізі основних контрагентів, сума по кожному з яких складає більше 10% від загальної суми дебіторської чи кредиторської заборгованості (Додаток № 5)
 • довідка про основні засоби (Додаток № 6)
 • довідка щодо позабалансових зобов’язань (Додаток № 7)

Довідки надаються на останню звітну дату

 • довідка щодо надходжень грошових коштів за останні 6 місяців (Додаток № 8)
 • довідка з банків (в разі наявності кредиту), у яких відкрито рахунки Позичальника, про розмір заборгованості за кредитними договорами, її характер (строкова, пролонгована, прострочена) та строки погашення відповідно до кредитного договору
 • довідки про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), виданих відповідними органами Державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового Державного соціального страхування
 • довідки про те, що Позичальник не визнаний у встановленому порядку банкрутом та стосовно нього не розпочато ліквідаційну процедуру.

в) для поручителя

 • баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4) - за попередній рік, та за останні, перед подачею документів, звітні періоди поточного року
  (Примітка:  підприємства, у яких за вказаний період фінансова звітність відсутня, надають її за час фактичного функціонування)
 • довідка про дебіторів та кредиторів (в т.ч. по вексельних зобов`язаннях виданих одержаних) - в розрізі основних контрагентів, сума по кожному з яких складає більше 10% від загальної суми дебіторської чи кредиторської заборгованості (Додаток № 5)
 • довідка про основні засоби (Додаток № 6)
 • довідка щодо позабалансових зобов’язань (Додаток № 7)
 • Довідки надаються на останню звітну дату та на дату надання пакету документів
 • довідка щодо надходжень грошових коштів за останні 6 місяців (Додаток № 8)
 • довідки з банків (в разі наявності кредиту), у яких відкрито рахунки Поручителя, про розмір заборгованості за кредитними договорами, її характер (строкова, пролонгована, прострочена) та строки погашення відповідно до кредитного договору
 • довідки про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), виданих відповідними органами Державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового Державного соціального страхування
 • довідки про те, що Поручитель не визнаний у встановленому порядку банкрутом та стосовно нього не розпочато ліквідаційну процедуру
 • копії установчих документів
 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
 • копії паспорту керівника та головного бухгалтера
 • копія ліцензії, якщо діяльність Поручителя підлягає ліцензуванню.

Пакет документів, який надається для прийняття рішення на отримання кредиту  (після відбору проектів комісією Мінрегіону):

а) для юридичних осіб:

 • проектно-кошторисну документацію проекту
 • договір про виконання передбачених проектом робіт з графіком виконання робіт
 • дозвільні документи - рішення (дозвіл, згода тощо) уповноважених органів/посадових осіб або власників юридичних осіб, відповідно до установчих документів Позичальника, на отримання кредиту
 • передачу майна в заставу (іпотеку). Передача в заставу (іпотеку) майна, що є об‘єктом права державної чи комунальної власності, здійснюється після отримання згоди органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, до сфери господарського відання якого належить відповідне державне чи комунальне підприємство
 • дозвільні документи на виконання ремонтно-будівельних робіт
 • документи щодо призначення осіб уповноважених укладати договори з Фондом
 • витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого та нерухомого майна про відсутність обтяжень (обмежень)

б) для об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

 • проектно-кошторисну документацію проекта
 • договір про виконання передбачених проектом робіт з графіком виконання робіт
 • документи щодо підтвердження повноважень особи для укладання договорів з Фондом
 • витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого та нерухомого майна про відсутність обтяжень (обмежень)
 • рішення загальних зборів про отримання кредиту та передачі майна в заставу (іпотеку)
 • рішення загальних зборів про затвердження договорів (угод), укладених на суму, якщо вона перевищує обмеження, визначені в статуті Об'єднання
 • рішення загальних зборів про реконструкцію та ремонт будинку або про зведення господарських споруд
 • довідку з Банка про суми коштів на рахунках Об'єднання.

Копії документів надаються разом з оригіналами цих документів

 • Копії документів, які відповідно до вимог цього Положення, не завіряються нотаріально або органом, який їх видав, повинні бути завірені Позичальником або Поручителем (містити печатку юридичної особи, підпис уповноваженої особи підприємства та дату)
 • Документи перелічені в цьому розділі Положення зберігаються в кредитній справі Позичальника
 • Для прийняття остаточного рішення щодо надання кредиту Регіональне управління Фонду може вимагати інші документи, у яких виникне необхідність під час розгляду пакету документів або для укладання договорів
 • У разі подання позичальником або поручителем документів, що містять неправдиві відомості, вони несуть відповідальність в порядку, передбаченому законодавством.